Συμπληρώνεται

από τον πιστοποιημένο συμβολαιογράφο που

θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη

και υποβάλλεται ψηφιακά από τους συμβαλλομένους με τη χρήση

των προσωπικών

τους κωδικών

TAXISnet.

Υποβάλλεται

ψηφιακά από τους

συμβαλλομένους με τη χρήση

των προσωπικών τους κωδικών

TAXISnet. Η έναρξη της διαδικασίας

για τη συμπλήρωση και την υποβολή

της δήλωσης γίνεται είτε από τον δωρητή

είτε από τον δωρεοδόχο.

Κατά την υποβολή της δήλωσης φόρου δωρεάς ακινήτου, συµπληρώνονται από τον συµβολαιογράφο τα αντίστοιχα κατά περίπτωση φύλλα υπολογισµού για τον προσδιορισµό της αξίας των ακινήτων.

n Για µερίδες ή µερίδια ή µη εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο µετοχές κ.λπ., για τον προσδιορισµό της φορολογητέας αξίας συµπληρώνονται και επισυνάπτονται κατά περίπτωση τα έντυπα.

n Για τα λοιπά κινητά περιουσιακά στοιχεία αναγράφεται στη δήλωση η αγοραία αξία αυτών.

Related Posts