Αστοχία στη διατύπωση του θέματος Γ της Αλγεβρας που εξετάστηκε το Σάββατο στις Πανελλαδικές των ΕΠΑΛ επισημαίνει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία και προτείνει να ληφθούν ως σωστές και οι δύο προσεγγίσεις. Οπως αναφέρεται συγκεκριμένα: «Υπάρχει πρόβλημα συμβατότητας μεταξύ των τιμών των δεδομένων και των ζητουμένων. Επισημαίνουμε ότι οι δυνατές τιμές του άγνωστου και μπορούν να προκύψουν ανεξάρτητα, τόσο από την τυπική απόκλιση όσο και από τη μέση τιμή που υπολογίζεται με τη βοήθεια του συντελεστή μεταβολής, και δεν συμφωνούν μεταξύ τους. Προτείνεται να ληφθεί ως σωστή οποιαδήποτε από τις δύο προσεγγίσεις, για να μην αδικηθούν οι υποψήφιοι». Συνολικά για τα θέματα η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία επισημαίνει ότι «καλύπτουν μεγάλο μέρος της ύλης και παρουσιάζουν ανάλογη δυσκολία με τα αντίστοιχα περσινά».

Related Posts