Στη διάθεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι από χθες το νέο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΕΙΧ ΙΙΙ. Το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο προσφέρει συγχρηματοδότηση του κεφαλαίου και επιδότηση επιτοκίου, με εγγυοδοσία από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, ενώ στόχος είναι η ενίσχυση περισσότερων από 30.000 επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧΙΙΙ, προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, αναμένεται ότι θα διατεθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις δάνεια ύψους 2,2 δισ. ευρώ – με τη μόχλευση μέσα από το τραπεζικό σύστημα – με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Είναι η πρώτη φορά που παρέχεται ο συνδυασμός της εγγύησης του δανείου με την επιδότηση του επιτοκίου.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και αποτελείται από δύο επιμέρους Ταμεία: το Ταμείο Εγγυοδοσίας και το Ταμείο Δανείων. Παρέχει προστασία πιστωτικού κινδύνου με τη μορφή εγγύησης για το σύνολο των επιλέξιμων επιχειρήσεων. Προσφέρει εγγύηση από 70% έως 80% σε επενδυτικά δάνεια (ύψους 10.000 ευρώ έως 10 εκατ. ευρώ), σε δάνεια κεφαλαίου κίνησης και δάνεια ανακυκλούμενης πίστωσης (από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ). Επίσης, επιδότηση επιτοκίου δύο ποσοστιαίων μονάδων για δύο έτη, σε επιχειρήσεις της Αττικής και του Νοτίου Αιγαίου, και τριών ποσοστιαίων μονάδων σε επιχειρήσεις των υπολοίπων Περιφερειών της χώρας. Για δάνεια έως 50.000 ευρώ δεν θα απαιτούνται εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Το Ταμείο Δανείων προσφέρει δάνεια, με το 40% του ποσού άτοκο, και επιδότηση επιτοκίου 3% στο υπόλοιπο μέρος (60%) για 2 έτη. Συνολικά, τα δάνεια που παρέχονται μέσω του Ταμείου Δανείων του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ έχουν μειωμένο επιτόκιο έως και κατά 70% για τα 2 πρώτα χρόνια. H διάρκεια των δανείων για τα επενδυτικά είναι 2 έως 12 έτη, με περίοδο χάριτος έως 24 μήνες. Και για το κεφάλαιο κίνησης από 2 έως 5 έτη, με περίοδο χάριτος έως 12 μήνες, κατά την οποία η επιχείρηση δεν αποπληρώνει κεφάλαιο αλλά μόνο τόκους.

Related Posts