Αυξήσεις αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2024 έρχονται στις αποδοχές των γιατρών του ΕΣΥ. Με διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για τον αιγιαλό αυξάνονται κατά 20% οι αποζημιώσεις για τις εφημερίες και το μηνιαίο ποσό που καταβάλλεται στους διευθυντές γιατρούς που απαλλάσσονται από τις εφημερίες, ενώ αυξάνεται κατά 5% το ανώτατο όριο αποδοχών για τους γιατρούς του ΕΣΥ. Η αποζημίωση για τις εφημερίες θα καταβάλλεται και στους νόμιμους αναπληρωτές των δικαιούχων.

Το νέο πλαίσιο

Ειδικότερα, το νέο πλαίσιο αποδοχών διαμορφώνεται ως εξής:

– Το ωρομίσθιο για κάθε εφημερία, ανάλογα με τη διάρκειά της, προσδιορίζεται ως εξής:

α. Για εφημερία ημέρας καθημερινής μέχρι την 22η ώρα το ωρομίσθιο επί τις αντίστοιχες ώρες απασχόλησης.

β. Για νυκτερινή εφημερία καθημερινής, από 22η ώρα μέχρι 6η πρωινή, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά 15% επί τις αντίστοιχες ώρες νυκτερινής απασχόλησης.

γ. Για εφημερία ημέρας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, από 6η πρωινή μέχρι 22η, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά 25% επί τις αντίστοιχες ώρες απασχόλησης.

δ. Για νυκτερινή εφημερία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, από 22η μέχρι 6η πρωινή, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά 30% επί τις αντίστοιχες ώρες απασχόλησης.

Τα συνολικά ποσά αμοιβής δεκαεπτάωρης ή εικοσιτετράωρης ενεργού εφημερίας, κατά περίπτωση, προσαυξάνονται κατά 31,80 ευρώ.

Το ωρομίσθιο των εφημεριών ορίζεται, ανά βαθμό ή βαθμίδα, ως εξής:

* Συντονιστής Διευθυντής και Καθηγητής Πανεπιστημίου, 8,90 ευρώ.

* Διευθυντής και Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου, 8,46 ευρώ.

* Επιμελητής Α’ και Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου, 8,08 ευρώ.

* Επιμελητής Β’, Λέκτορας και ειδικευμένοι ιατροί που αμείβονται με ενιαίο μισθολόγιο, 7,06 ευρώ.

* Εμμισθος ειδικευόμενος, 5,38 ευρώ.

ε. Στους διευθυντές γιατρούς που απαλλάσσονται από τις εφημερίες, καθώς και σε όσους ιατρούς νομίμως αναπληρώνουν ελλείποντες Συντονιστές Διευθυντές και Διευθυντές, αντί αποζημίωσης εφημεριών καταβάλλεται μηνιαίο ποσό 636 ευρώ. Η απουσία των Διευθυντών και των νόμιμων αναπληρωτών τους για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε ημέρες μηνιαίως, δεν επηρεάζει την καταβολή της αποζημίωσης των εφημεριών. Σε περίπτωση απουσίας για οποιονδήποτε άλλο λόγο η αποζημίωση αυτή μειώνεται αναλόγως.

– Ως ανώτατο όριο αποδοχών για τους ιατρούς του ΕΣΥ ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στον εκάστοτε καταληκτικό βασικό μισθό (ΜΚ 16) του Συντονιστή Διευθυντή, πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 2,163 (έως τώρα το ποσό πολλαπλασιαζόταν με συντελεστή 2,06). Στα ανώτατα όρια αποδοχών δεν συνυπολογίζονται οι αμοιβές των ιατρών από τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων των ΕΛΚΕΑ των Υγειονομικών Περιφερειών.

Related Posts