Υγεία

Αυτοάνοσα νοσήματα και μονοκλωνική γαμμαπάθεια αδιευκρίνιστης σημασίας

Τα αυτοάνοσα είναι χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα. Η μονοκλωνική γαμμαπάθεια αδιευκρίνιστης σημασίας (ΜΓΑΣ) αποτελεί πρόδρομο μορφή του πολλαπλού μυελώματος. Από τη βιβλιογραφία, υπάρχουν αναδρομικές μελέτες που βασίστηκαν σε βάσεις δεδομένων ασθενών και δείχνουν ότι υπάρχει πιθανώς συσχέτιση μεταξύ αυτοάνοσων νοσημάτων και ΜΓΑΣ. Είναι γεγονός ότι και από την καθημερινή κλινική πρακτική η ΜΓΑΣ μπορεί να ανιχνευτεί …

Source

Related Posts